...

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego „Inspirujące mamy”

Sklep internetowy „Inspirujące mamy”, działający pod adresem https://inspirujacemamy.pl/sklep/ należy do Lidii Kardasz, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Haniola. Lidia Kardasz” z siedzibą w Kłodawie (66-415), ul. Turkusowa 22B , wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 7811670583.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail lidia@inspirujacemamy.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22Kodeksu cywilnego),
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://inspirujacemamy.pl/regulamin-sklepu/,
 6. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://inspirujacemamy.pl/sklep/,
 7. Sprzedawca – Lidia Kardasz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Haniola. Lidia Kardasz” z siedzibą w Kłodawie (66-415), ul. Turkusowa 22B, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 7811670583.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient. 
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  3. zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wpisać szczegóły płatności jako gość – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
  4. podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
  5. wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
  6. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  7. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu tpay.com, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu tpay.com celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 6. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu tpay.com, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

§ 4

Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący otrzymuje dostęp do produktu natychmiast (jeśli wszystko działa technicznie dobrze) lub w innym dniu, jeśli taka informacja została zamieszczona na karcie produktu.

 2. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

  1. płatność za pośrednictwem serwisu tpay.com – System płatności tpay.com należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.

§ 5

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

 2. Kupujący otrzymuje dostęp do produktu natychmiast lub w innym dniu, jeśli taka informacja została zamieszczona na karcie produktu.

 3. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.

 4. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, te dostępne od razu Kupujący otrzymuje od razu (jeśli wszystko działa technicznie dobrze), te, które rozpoczną się w późniejszym terminie, otrzyma w przewidywanym terminie, w osobnym mailu.

 5. Dostawa odbywa się elektronicznie, na e-mail podany przez Kupującego.

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy (zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta), w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy..

 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 4. Konsument, a także Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://inspirujacemamy.pl/wp-content/uploads/2017/05/Formularz-odstąpienia-od-umowy.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 7

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://inspirujacemamy.pl/wp-content/uploads/2017/05/Formularz-reklamacyjny.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami oraz w stosunku do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§ 8

Dane osobowe i pliki cookie

  • Administratorem danych osobowych jest  Lidia Kardasz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Haniola. Lidia Kardasz” z siedzibą w Kłodawie (66-415), ul. Turkusowa 22B.
  • Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
  • Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. 
  • Kupujący ma prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych.
  • Szczegółowe zasady dotyczące zbierania, przetwarzania I przechowywania danych osobowych zapisane są w Polityce Prywatności, którą można znaleźć pod adresem: https://inspirujacemamy.pl/polityka-prywatnosci/

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi przez Kupujących niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta a Sprzedawcą rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny i ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać od 09.03.2021 r.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.